این وبلاگ رویا نوشت های من است...
 
بــاور کن من ایـنسان نبـودم که اکنونم بــاور کن که رویـای خیـس چشمانم از بــرای هیچ نـبود بــاور کن که اینـجا کسـی هستــ که گاه گاهــی به یـاد خودش می افتـد و همیـشه به یــاد او ...
جستجو
رویا در قالب آهنگ
بازدید های مــن..